Telerau ac Amodau

General

Croeso i’n gwefan. Os byddwch yn parhau i bori a defnyddio’r wefan hon byddwch yn cytuno ac yn cydymffurfio gyda’r telerau ac amodau canlynol sydd, ynghyd â’n polisi preifatrwydd, yn sail i berthynas Fforwm Hyfforddi Twristiaeth yng Nghymru Cyfyngedig gyda chi o ran y wefan hon.

Mae’r term “Fforwm Hyfforddi Twristiaeth yng Nghymru Cyfyngedig” neu “ni” yn cyfeirio at berchennog y wefan sydd â’i swyddfa gofrestredig yn Uned 16, Adeiladau Frazer, 126 Stryd Bute, Bae Caerdydd, CF10 5LE. Rhif cofrestru’r cwmni yw 4316078 Cofrestrwyd yng Nghymru. Mae’r term “chi” yn cyfeirio at y sawl sy’n defnyddio neu’n edrych ar ein gwefan.

Mae defnydd o’r wefan yn amodol ar y telerau defnyddio canlynol:

Polisi Preifatrwydd

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn amlinellu sut y mae “Fforwm Hyfforddi Twristiaeth yng Nghymru” yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei rhoi i “Fforwm Hyfforddi Twristiaeth yng Nghymru” pan fyddwch yn defnyddio’r wefan hon.

Mae “Fforwm Hyfforddi Twristiaeth yng Nghymru” wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Os byddwn yn gofyn i chi roi gwybodaeth benodol a fyddai’n eich galluogi i gael eich adnabod pan fyddwch yn defnyddio’r wefan hon, gallwn eich sicrhau y bydd y wybodaeth honno’n cael ei defnyddio’n unol â’r datganiad preifatrwydd hwn.

Gall “Fforwm Hyfforddi Twristiaeth yng Nghymru” newid y polisi hwn o bryd i’w gilydd trwy ddiweddaru’r dudalen hon. Dylech wirio’n achlysurol i sicrhau eich bod yn hapus gydag unrhyw newidiadau. Mae’r polisi hwn yn weithredol o 1 Awst 2008.

Y wybodaeth a gesglir gennym

Gallwn gasglu’r wybodaeth ganlynol:

Yr hyn yr ydym yn ei wneud gyda’r wybodaeth a gesglir gennym

Mae angen y wybodaeth arnom i ddeall eich anghenion ac i ddarparu gwasanaeth gwell ar eich cyfer, ac yn fwyaf arbennig am y rhesymau canlynol:

Diogelwch

Yr ydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn cael ei chadw’n ddiogel. Er mwyn sicrhau nad oes neb heb awdurdod yn cael mynediad at eich gwybodaeth nac yn ei datgelu, yr ydym wedi cyflwyno gweithdrefnau ffisegol, electronig a rheoli addas i ddiogelu a chadw’r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu ar-lein.

Dolenni at wefannau eraill

Gall ein gwefan gynnwys dolenni sy’n eich galluogi i ymweld â gwefannau eraill a all fod o ddiddordeb i chi. Fodd bynnag, ar ôl i chi ddefnyddio’r dolenni hyn i adael ein safle ni, dylech nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan arall. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelwch na phreifatrwydd unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei datgelu pan fyddwch yn ymweld â gwefannau o’r fath ac nad yw gwefannau o’r fath yn dod o fewn cwmpas y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus a darllen datganiad preifatrwydd y wefan dan sylw.

Rheoli eich gwybodaeth bersonol

Gallwch ddewis cyfyngu ar y wybodaeth bersonol a gesglir ac a defnyddir yn y ffyrdd canlynol:

Ni fyddwn yn gwerthu, yn dosbarthu nac yn prydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon oni bai ein bod wedi derbyn eich caniatâd neu ei bod yn ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith. Gallwn ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol i anfon deunydd hyrwyddo am drydydd partïon atoch yr ydym yn credu a fydd o ddiddordeb i chi.

Gallwch wneud cais i weld manylion am y wybodaeth bersonol a gedwir gennym amdanoch o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Os hoffech dderbyn copi o’r wybodaeth a gedwir gennym amdanoch, ysgrifennwch at Uned 16 Adeiladau Frazer, 126 Stryd Bute, Bae Caerdydd, CF10 5LE.

Os ydych yn credu bod unrhyw wybodaeth a gedwir gennym yn anghywir neu’n anghyflawn, ysgrifennwch neu anfonwch e-bost atom cyn gynted â phosibl, i’r cyfeiriad uchod. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth anghywir ar unwaith.

Hysbysiad Hawlfraint

Mae hawlfraint y wefan hon a’i chynnwys yn eiddo i “Fforwm Hyfforddi Twristiaeth yng Nghymru Cyfyngedig” - © “Fforwm Hyfforddi Twristiaeth yng Nghymru Cyfyngedig” 2007. Cedwir pob hawl.

Gwaherddir dosbarthu neu atgynhyrchu unrhyw ran neu’r holl gynnwys mewn unrhyw ffurf heblaw am y canlynol:

Ni chaniateir i chi, oni bai eich bod wedi derbyn ein caniatâd ysgrifenedig, ddosbarthu neu wneud defnydd masnachol o’r cynnwys. Ni chewch ychwaith ei drosglwyddo na’i storio mewn unrhyw wefan arall na math arall o system adalw electronig.

Cyfraith Lywodraethu

Bydd y telerau ac amodau hyn yn cael eu gweithredu a’u dehongli yn unol â Chyfraith Loegr. Yr ydych yn cytuno y bydd gan Lysoedd Lloegr a Chymru awdurdodaeth lwyr i glywed a phenderfynu ar unrhyw gamau neu achosion sy’n deillio neu sy’n gysylltiedig â defnydd o’r wefan hon.

Mae’r wefan hon wedi’i chyflwyno’n llwyr i ddibenion y sawl sy’n ei defnyddio o’r Deyrnas Unedig, ac mae’r safle’n cael ei reoli a’i weithredu o’n swyddfeydd yn y DU. Nid yw Fforwm Hyfforddi Twristiaeth yng Nghymru yn honni bod cynnwys y wefan yn addas i’w ddefnyddio mewn lleoliadau eraill. Os ydych yn dewis defnyddio’r wefan o leoliad arall, chi sy’n gyfrifol am wneud hynny ac am sicrhau eich bod yn cydymffurfio â chyfreithiau lleol.