Newyddion Cynhadledd
Cogyddion Cymru

Mentoriaid Coginio’n Ymuno Â
Myfyrwyr I Feincnodi Eu Sgiliau

12 Mehefin 2009

Nicola Wynn

Nicola Wynn yng nghalon y coginio yn ystod yr arholiad AAA

Mae mentoriaid yn ymuno â’u myfyrwyr i ymgeisio am wobr newydd gyda'r nod o o feincnodi sgiliau yn y diwydiant arlwyo a lletygarwch yng Nghymru.

Roedd James Horrigan a Nicola Wynn, sy'n gydlynwyr hyfforddiant gyda Hyfforddiant Arfon Dwyfor yng Nghaernarfon, yn ei gweld mor bwysig eu bod yn gwybod popeth am y Gwobrau Doniau Cymhwysol (AAA) nes iddynt roi eu henwau ar gyfer yr arholiad coginio proffesiynol fis diwethaf.

James Horrigan

James Horrigan yn brysur yn ystod yr arholiad AAA

Enillodd y ddau dystysgrif Pencogydd Sylfaenol yr AAA gyda marciau uchel ac maent yn bwriadu mynd ymlaen i lefel Pencogydd. Un arall a basiodd yr arholiad ar yr un diwrnod oedd Timothy Wilkes, prif gogydd y Black Lion, Babell, Caerwys, a gafodd ei fentora gan James.

"Penderfynodd Nicola a fi y byddai’n syniad da i ni sefyll yr arholiad ein hunain os ydym am fentora cogyddion a'u helpu i ennill gwobrau'r AAA," esboniodd James, 36, pencogydd â 15 mlynedd o brofiad. “Nawr mae gennym well syniad o’r hyn mae’n ei olygu a gallwn basio’n profiad ni ymlaen i’r ymgeiswyr.

"Rwy’n meddwl bod yr AAA yn feincnod gwych, fydd yn gwahanu’r da a’r gwael yn y diwydiant. Mae cael yr AAA ar eich CV yn rhoi mantais i chi’n syth pan ewch am gyfweliad. Mae’n gam ymlaen i’r diwydiant ac rwy’n credu y dylai pob cyflogwr fanteisio arno."

Mae Nicola, 39, a ddaeth yn gydlynydd hyfforddi dair blynedd yn ôl, yn dal i weithio fel pencogydd yn Grand Prix Prydain bob blwyddyn. Dywedodd fod yr arholiad AAA yn her dda ac y byddai'n ei argymell i bawb.

"Mae’r AAA yn atgyfnerthu’r NVQs ac mae’n rhoi cymhwyster gwell o lawer i ymgeiswyr, wedi'i seilio ar eu gallu a’u gwybodaeth,” meddai.

Amanda Webb

Amanda Webb yn gwneud
pwdinau yn ystod yr arholiad AAA

Mentoriaid eraill sy’n darparu’r AAA, ac sydd wedi ennill tystysgrif Pencogydd Sylfaenol, yw’r aseswyr NVQ Amanda Webb, 36, a Fiona Sylver, 35, o VT Training yng Nghaerdydd a Justin Robinson, swyddog hyfforddiant gyda Chwmni Hyfforddiant Cambrian yn Aberaeron.

Mae Amanda, a basiodd yr arholiad ym mis Mawrth, wedi mentora James Hillier, pencogydd gydag Avenance yn Nhŷ’r Cwmnïau, Caerdydd, a basiodd yr arholiad ym mis Mai. Mae hi’n bwriadu mynd ymlaen i geiso am gymhwyster Pencogydd.

"Rwy’n credu bod yr AAA yn ardderchog oherwydd mae’n dod â’r sgiliau ymarferol yn ôl, " meddai Amanda. "Mae sefyll yr arholiad yn ychwanegu at ein hygrededd ac yn ein helpu i esbonio’r broses pan ydym yn mentora. Mae pob un o’r cogyddion a’r rheolwyr rydym yn siarad â nhw yn awyddus iawn i ddefnyddio’r AAA."

Dywedodd Justin Robinson, a dreuliodd 15 mlynedd fel pencogydd a rheolwr bwyty cyn dod yn swyddog hyfforddi, iddo fwynhau’r arholiad AAA a’i fod yn bwriadu mynd ymlaen i ymgeisio am wobr lefel Pencogydd.

Justin Robinson

Justin Robinson yn gwneud tarten

"Penderfynais sefyll yr arholiad er mwyn deall y ffordd orau i gyflwyno’r AAA a mentora ymngeiswyr," ychwanegodd. "Rwy’n meddwl bod yr AAA yn mynd i godi safonau a hybu hyder yn y diwydiant."

Mae tair rhan i'r arholiad AAA: prawf coginio ymarferol am deirawr a hanner, prawf gwybodaeth ar-lein a chyfweliad ugain munud. Mae’r rhaglen AAA yn anelu at godi safonau yn y diwydiant lletygarwch ac arlwyo yng Nghymru drwy wella sgiliau cogyddion presennol a rhai sy’n dechrau.

Caiff y rhaglen yng Nghymru ei hariannu'n gyfan gwbl gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’i chyflenwi gan y darparwr hyfforddiant arobryn, Cwmni Hyfforddiant Cambrian, mewn partneriaeth â Hyfforddiant Twristiaeth i Gymru.

Yn arholiadau mis Mai, enillodd Neil Roberts, cyd-berchennog y Waggon and Horses, y Drenewydd, dystysgrif lefel Pencogydd, ac roedd wedi mentora ei gogydd iau, Matthew Smith, a enillodd dystysgrif Pencogydd Sylfaenol. Mae Neil wedi ennill gwobr Pencogydd Cenedlaethol Cymru hefyd.

Cogyddion a phencogyddion eraill a gafodd dystysgrif Pencogydd Sylfaenol AAA oedd: Peter Brimble, Cripple Creek Inn, Rhaglan; Dafydd Davies, Gwesty Falcondale, Llanbedr Pont Steffan; Joyce Griffiths, Cartref Gofal Min-y-Môr, Aberaeron; Gail Kelsey a Gwen Lionel, Ceredigion Catering, Aberystwyth; Colin Lewis, Gwesty Llwyn, Llanelli; Catherine Lynch, Gwesty Gwledig Northop Hall, Llaneurgain, ger yr Wyddgrug a Tom Middleton, Gwesty Maes y Neuadd, Talsarnau, Harlech.

Llongyfarchodd Ruth Morris, cydlynydd AAA yng Nghymru, yr ymgeiswyr i gyd a dweud bod y rhaglen AAA yn ffordd ardderchog nid yn unig i feincnodi cogyddion ond hefyd bawb sy’n darparu cymwysterau galwedigaethol yn y diwydiant arlwyo a lletygarwch yng Nghymru.

Nod y rhaglen AAA yw arwain hyd at 180 o gogyddion a phencogyddion i gyrraedd lefel Pencogydd Sylfaenol neu Bencogydd dros y ddwy flynedd nesaf drwy hyfforddiant wrth-weithio a mentora cyn arholiad ymarferol.

Caiff y dysgwyr eu mentora yn eu gweithle a gallant fynd ar sianel chef rhithwir ar-lein i gefnogi’r dysgu wrth baratoi at yr arholiadau.

Gellir cysylltu â Ruth Morris ar y ffôn: 07989 470899 neu ar yr e-bost ar aaa@cambriantraining.com. Am fwy o wybodaeth am AAA ewch i www.greatbritishkitchen.co.uk/aaa

YN ÔL I'R BRIG

Naw O Gymru'n Ennill Gwobr Newydd
I Gogyddion

Wedi'i anfon: 9 Ebrill 2009

Mae naw ymgeisydd, yn cynnwys pedwar cogydd sy'n gweithio i Gyngor Sir Ceredigion, yn dathlu ar ôl ennill gwobr newydd a gyflwynwyd er mwyn mesur sgiliau yn y diwydiant arlwyo a lletygarwch yng Nghymru.

Cyflwynwyd tystysgrif Pencogydd Sylfaenol Gwobrau'r Doniau Cymhwysol (AAA) iddynt ar ôl pasio arholiadau coginio proffesiynol yng Ngholeg Llandrillo Cymru a Choleg Ystrad Mynach ym mis Mawrth. Rhannwyd yr arholiad yn dair rhan: prawf coginio ymarferol am dair awr a hanner, prawf gwybodaeth ar-lein a chyfweliad ugain munud.

Bwriad y Gwobrau Doniau Cymhwysol yw codi safonau yn y diwydiant lletygarwch ac arlwyo yng Nghymru trwy wella sgiliau cogyddion a darpar gogyddion.

Caiff y rhaglen yng Nghymru ei hariannu'n llawn gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a'i darparu gan y cwmni hyfforddi arobryn Cwmni Hyfforddiant Cambrian mewn partneriaeth â Hyfforddiant Twristiaeth i Gymru.

Y cogyddion llwyddiannus sy'n gweithio i Gyngor Sir Ceredigion yw Aerona Davies, cogydd â gofal am Ganolfan Gofal Dydd Aberystwyth, Karen Freeman, cogydd yn Ysgol Gynradd Llanilar, Susan Owens, cogydd yn Ysgol y Dderi, Llangybi, ger Llambed a Mike Horwood, cogydd yng nghatref henoed Min-y-Môr, Aberaeron.

Y cogyddion eraill sy'n dathlu yw Gerwyn Williams, pencogydd (chef) yng Ngwesty Maes-y-Neuadd, Talsarnau, ger Harlech; Lukasz Nowakowski, prif bencogydd ym Mwyty Iota, Caerdydd; Sam Forbes, dirprwy pencogydd dan hyfforddiant yng Ngwesty'r Harbwr, Aberaeron a Fiona Sylver ac Amanda Webb o VT Training, Caerdydd sy'n aseswyr NVQ.

Roedd cogyddion o Iwerddon, yr Alban a'r Iseldiroedd yn sefyll yr arholiadau gyda'r rhai o Gymru.

Dywedodd Scott Anthony, cyfarwyddwr gweithredol Pwyllgor Cenedlaethol gwobrau'r AAA, sy'n goruchwylio'r arholiadau, ei fod yn gobeithio y byddai'r ymgeiswyr llwyddiannus yn symud ymlaen i ymgeisio am y wobrau'r AAA ar lefel Pencogydd. Roedd yr arholwyr yn awyddus i weld y saith ymgeisydd o Gymru a fethodd yr arholiad yn ymgeisio eto ym mis Medi.

Roedd Ruth Morris, cydgysylltydd yr AAA yng Nghymru, yn hael ei chanmoliaeth i'r ymgeiswyr i gyd. "Mae pawb wedi gweithio'n eithriadol o galed," meddai. "Does dim angen i'r rhai na phasiodd gywilyddio ac rwy'n edrych ymlaen at eu gweld yn sefyll yr arholiad eto."

Roedd Aerona Davies, 45, wrth ei bodd o ennill gwobr Pencogydd Sylfaenol ac mae'n awyddus i symud ymlaen i'r lefel nesaf. "Roedd yr arholiad yn brofiad da iawn. Dyna'r tro cyntaf i mi goginio o dan bwysedd â dau gogydd o fri yn fy ngwylio ac yn profi fy mwyd," meddai.

"Ro'n i'n nerfus ar y dechrau ond fe wnes i fwynhau'r profiad. Byddwn i'n cynghori cogyddion eraill i sefyll yr arholiad achos fe wnes i ddysgu llawer o sgiliau newydd."

Yng Nghanolfan Gofal Dydd Aberystwyth, mae gan Aerona ddwy gynorthwyydd arlwyo sy'n gweithio gyda hi. Maen nhw'n paratoi cinio i tua 120 o bobl bob dydd. O 20 Ebrill ymlaen, bydd y tîm arlwyo'n gwneud 70 yn rhagor o brydau ar gyfer meithrinfa.

Nod rhaglen y Gwobrau AAA yw tywys hyd at 180 o gogyddion i gyrraedd lefel Pencogydd Sylfaenol neu Bencogydd dros y ddwy flynedd nesaf trwy hyfforddiant yn y gwaith a mentora cyn sefyll arholiad ymarferol annibynnol.

Mae'r ymgeiswyr yn cael eu mentora gan gogyddion profiadol yn eu gweithle a gallant gael cymorth cogydd rhithwir ar y cyfrifiadur i'w helpu i ddysgu sgiliau ymarferol.

Gallwch gysylltu â Ruth Morris trwy ffonio 07989 470899 neu e-bostio aaa@cambriantraining.com. Mae rhagor o wybodaeth am y Gwobrau i'w chael yn www.greatbritishkitchen.co.uk/aaa

YN ÔL I'R BRIG

Pum Cogydd yn Dathlu Ennill Gwobr Newydd

Wedi'i anfon: 26 Mawrth 2009

Mae pedwar o gogyddion Cyngor Sir Ceredigion a chogydd mewn gwesty yn y gogledd yn dathlu ar ôl ennill gwobr newydd a gyflwynwyd i fesur sgiliau yn y diwydiant arlwyo a chroesogarwch yng Nghymru.

Triple A logo

AAA (Applied Ability Awards)

Cyflwynwyd tystysgrif Cogydd Sylfaenol Gwobrau'r Doniau Cymhwysol (AAA) i'r pum ymgeisydd oedd wedi pasio arholiad coginio proffesiynol yng Ngholeg Llandrillo. Dim ond un cogydd o Gymru oedd wedi ennill y wobr newydd o'r blaen.

Rhannwyd yr arholiad yn dair rhan: prawf coginio ymarferol am dair awr a hanner, prawf gwybodaeth ar-lein a chyfweliad ugain munud.

Bwriad rhaglen y Gwobrau yw codi safonau yn y diwydiant croesogarwch ac arlwyo yng Nghymru trwy wella sgiliau cogyddion a darpar gogyddion.

Caiff y rhaglen yng Nghymru ei hariannu'n llawn gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a'i darparu gan y cwmni hyfforddi arobryn Cwmni Hyfforddiant Cambrian mewn partneriaeth â Hyfforddiant Twristiaeth i Gymru.

Y cogyddion llwyddiannus sy'n gweithio i Gyngor Sir Ceredigion yw Aerona Davies, pen-cogydd Canolfan Gofal Dydd Aberystwyth, Karen Freeman, cogydd yn Ysgol Gynradd Llanilar, Susan Owens, cogydd yn Ysgol y Dderi, Llangybi, ger Llambed a Mike Horwood, cogydd yng nghatref henoed Min-y-Môr, Aberaeron.

Y cogydd gwesty llwyddiannus yw Gerwyn Williams o Westy Maes-y-Neuadd, Talsarnau, ger Harlech.

Dywedodd Scott Anthony, cyfarwyddwr datblygu Ymddiriedolaeth Fwyd Prydain, ei fod yn gobeithio y byddai'r ymgeiswyr llwyddiannus yn mynd ymlaen i roi cynnig ar yr AAA ar lefel Cogydd. Roedd pedwar ymgeisydd o Gymru a fethodd yr arholiad yn cael eu hannog i ymgeisio eto ym mis Medi, meddai.

Roedd Ruth Morris, cydgysylltydd y Gwobrau yng Nghymru, yn awyddus i longyfarch yr holl ymgeiswyr. "Mae'r naw wedi gweithio'n eithriadol o galed," meddai. "Does dim angen i'r pedwar na phasiodd gywilyddio ac rwy'n edrych ymlaen at eu gweld yn sefyll yr arholiad eto."

Roedd Aerona Davies, 45, wrth ei bodd o ennill gwobr y Cogydd Sylfaenol ac mae'n awyddus i symud ymlaen i'r lefel nesaf. "Roedd yr arholiad yn brofiad da iawn. Dyna'r tro cyntaf i mi goginio o dan bwysedd â dau gogydd yn fy marcio," meddai.

"Ro'n i'n nerfus ar y dechrau ond fe wnes i fwynhau'r profiad. Byddwn i'n cynghori cogyddion eraill i sefyll yr arholiad achos fe wnes i ddysgu llawer o sgiliau newydd."

Yng Nghanolfan Gofal Dydd Aberystwyth, mae gan Aerona ddwy gynorthwyydd arlwyo sy'n gweithio gyda hi. Maen nhw'n paratoi cinio i tua 120 o bobl bob dydd. O 20 Ebrill ymlaen, bydd y tîm arlwyo'n gwneud 70 yn rhagor o brydau ar gyfer meithrinfa.

Nod rhaglen y Gwobrau yw tywys hyd at 180 o gogyddion i gyrraedd lefel Cogydd Sylfaenol neu Gogydd dros y ddwy flynedd nesaf trwy hyfforddiant yn y gwaith a mentora cyn sefyll arholiad ymarferol.

Cogyddion profiadol yw'r mentoriaid ac mae'r ymgeiswyr yn gallu cael cymorth cogydd rhithwir dwyieithog ar y cyfrifiadur i'w helpu i ddysgu sgiliau ymarferol.

Gallwch gysylltu â Ruth Morris trwy ffonio 07989 470899 neu e-bostio aaa@cambriantraining.com. Mae rhagor o wybodaeth am y Gwobrau i'w chael yn www.greatbritishkitchen.co.uk/aaa

YN ÔL I'R BRIG

Top Welsh Chefs Masterclass Roadshow

Wedi'i anfon: 20 Mawrth 2009

Arwyn Watkins and Nick Davies from Cambrian Training Company, based in Welshpool, have been taking their masterclass roadshow to six colleges with the aim of passing on their skills and knowledge to lecturers and trainers to enable them to support their learners in future competitions.

Date Start Venue
9 March 2009 10.30am Barry College
9 March 2009 2.30pm Coleg Ystrad Mynach
16 March 2009 2.00pm Coleg Llandrillo
17 March 2009 2.00pm Pembrokeshire College
20 March 2009 2.15pm Coleg Meirion Dwyfor
25 March 2009 10.00am Deeside College

Programme Details

Skills Focused

Three of the proteins that were compulsory in the North European
Heat of Global Chef.

Thry travelled with our own resources to undertake the task.

Duration of each Programme 1.5 hours maximum

World Skills Logos

Sponsored by World Skills UK Wales, Skills Competition Wales
and Cambrian Training Company.

YN ÔL I'R BRIG

A BBC Entertainment Production
For BBC Three

Wedi'i anfon: 26 Chwefor 2009

BBC Three

BBC Three on the look out for talent

BBC Young Chef of the Year is a nationwide search to find most talented 16-25 year old from each trade – someone at the top of their game, a true ambassador and a role model to their peers.

We’re looking for young chefs to take part in this new exciting show.

Can you help? Please read on….

Programme Details

From now until the middle of April – although our application deadline is March 15th, we'll be inviting applicants to attend a series of interviews and practical challenges around the UK where we will select 6 to go through to our studio final. Each trade will have its own 60 minute show.

The studio final will be filmed over one day and involve 5 challenges. After each round, one finalist will be eliminated by our expert judges (from each trade) – 5 become 4, then 3, down to 2, until we have our overall winner.

The series will have a 'big show' feel, be entertaining but skewed towards learning and celebrating unsung heroes from a modern British workforce.

Talent Casting

This will involve completing an application form which you can download from below or please email youngtalent@bbc.co.uk, call 03700 101 616*, or write to Young Talent Casting Team, Room 3136, BBC Television Centre, London W12 7RJ.

The deadline for completed applications is the 15th March and successful applicants will be invited to an interview followed by an audition. If they are one of the lucky few to go through to the next stage they will then be required for roughly 4 days in total.

They will be tested by the industry’s leading experts to ensure they have the skills and personality needed to earn the title. Ultimately we want to praise the young, hard working individuals that don’t get the recognition they deserve.

document iconYoung Talent of The Year Application Form

document iconTerms and Conditions

YN ÔL I'R BRIG

Achlysur Newydd I Gogyddion Cymru
Yn Llwyddiant

Wedi'i anfon: 24 Tachwedd 2008

Llwyddodd Cynhadledd gyntaf Cogyddion Cymru i ddenu cogyddion, arddangoswyr a myfyrwyr o bob rhan o Gymru i Stadiwm SWALEC Clwb Criced Morgannwg yng Ngaerdydd ar 19 a 20 Tachwedd.

Trefnwyd y gynhadledd a'r arddangosfa gysylltiedig gan Gymdeithas Goginio Cymru ac fe'u noddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i hyrwyddo brand 'Gwir Flas' y diwydiant bwyd a diod, Hybu Cig Cymru/Meat Promotion Wales, Gwobrau Doniau Cymhwysol, Cystadleuaeth Sgiliau Cymru a Hyfforddiant Twristiaeth i Gymru.

Competition

Neil Roberts in action

Diwrnod o gystadlaethau oedd diwrnod cyntaf yr achlysur. Enillydd cystadleuaeth Cogydd Ifanc y Flwyddyn Cymru oedd Joseph Jones, 22 oed, sy'n chef de partie yng ngwesty The Great House, Pen-y-bont ar Ogwr.

Hon oedd gornest goginio gyntaf Joseph ac roedd yn wynebu cystadleuaeth gref o du Tom Middleton o Westy Maes y Neuadd, Talsarnau a enillodd fedal aur hefyd a phedwar arall a gyrhaeddodd y rownd derfynol. Enillodd Johnathon Goodman o Gastell Rhuthun, Rhuthun a David Szanto o The Chandlery Restaurant, Casnewydd fedal arian bob un ac enillodd Phil Clarke o fwyty'r Armless Dragon, Caerdydd ac Andrew Sheridan o westy'r Groes Inn, Conwy fedalau efydd.

Cyflwynwyd y medalau gan y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau, John Griffiths. Roedd yn hael ei ganmoliaeth i Gymdeithas Goginio Cymru am gyfrannu at ymdrechion Llywodraeth Cynulliad Cymru i wella sgiliau a sefyllfa economaidd y wlad.

John Griffiths

John Griffiths -
Deputy Minister for Skills

"Y cogyddion ifanc hyn fydd sêr y dyfodol yn eu maes ac rwyf wrth fy modd o gael bod yn rhan o'r ymdrech i gydnabod a gwobrwyo'u doniau," meddai.

Roedd am annog cyflogwyr i barhau i fuddsoddi mewn hyfforddiant er gwaetha'r sefyllfa ariannol ac addawodd y byddai Llywodraeth y Cynulliad yn eu cefnogi. "Mae hanes wedi dangos mai'r gwledydd sy'n dal ati i gynyddu eu sgiliau yw'r rhai sy'n ffynnu pan ddaw gwelliant economaidd," meddai.

Croesawodd y Gwobrau Doniau Cymhwysol (Tair A) a gyflwynwyd i hyfforddi cogyddion yng Nghymru a dywedodd bod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn rhan hanfodol o strategaeth y Cynulliad 'Sgiliau sy'n Gweithio i Gymru'.

Bu'r gynhadledd yn hybu rhaglen hyfforddiant newydd y Tair A yng Nghymru sy'n ceisio gwella safonau yn y diwydiant croeso a chynnig meincnodau cenedlaethol sy'n diffinio ac yn datblygu sgiliau yn y crefftau. Nod y gwobrau yw gwella sgiliau cogyddion sy'n dysgu, trwy gynnig hyfforddiant yn y gwaith a mentoriaeth ac yna arholiad ymarferol.

Roedd Scott Anthony, cyfarwyddwr y British Food Trust, yn awyddus i annog cyflogwyr i ddefnyddio'r rhaglen i ddatblygu eu cogyddion eu hunain er mwyn gwrthsefyll y wasgfa ariannol.

Cafwyd cyfres o arddangosiadau ar ail ddiwrnod y gynhadledd. 'O'r Ardd i'r Plât' oedd y pwnc a ddewiswyd gan y Cogydd Gweithredol, Michael Bates, a'r prif arddwr, David Butt o Hurst House, Lacharn ac yna bu Gareth Johns, cogydd-berchennog Gwesty'r Wynnstay, Machynlleth, yn canolbwyntio ar fwyd araf a beth yr oedd hynny'n ei olygu yn ymarferol.

The Conference Speakers

The speakers and demonstrators at the conference

Bu'r cogydd, Nick Davies o Gwmni Hyfforddiant Cambrian, a Gareth Evans, rheolwr cyffredinol Celtic Pride Beef, yn rhoi arddangosfa ar dorri chwarter blaen eidion yn y ffordd fodern ac yna, bu Colin Gray, o Capital Cuisine, Caerdydd a Michael Bates yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth Ready Steady Cook gyda dau aelod o'r gynulleidfa.

Yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru, daeth llwyddiant deublyg i fwyty a thafarn y Waggon and Horses yn y Drenewydd wrth i'r cogydd-berchennog Neil Roberts ennill y gystadleuaeth uwch a medal aur a'r cogydd iau, Matthew Smith, ennill y wobr ganolradd a medal arian.

Ymhlith yr enillwyr eraill roedd: Dosbarthiadau sefydlog: platiau bwyty agored – pwdin, Michael Coggan, Coleg Ystrad Mynach; platiau bwyty agored – prif gwrs, Andrew Clash, Coleg Ystrad Mynach, efydd. Sgiliau Iau, Cig Oen Cymru, Charlotte Thomas, Coleg Ystrad Mynach, aur.

"Mae'r gynhadledd wedi rhoi sylfaen dda i ni adeiladu arni yn y dyfodol ac rydyn ni'n benderfynol o gynnal yr achlysur eto y flwyddyn nesaf," meddai Arwyn Watkins, un o'r trefnwyr o Gymdeithas Goginio Cymru.

YN ÔL I'R BRIG

Gwobr Cogydd Ifanc Y Flwyddyn Cymru I Joseph Yn Ei Ornest Gyntaf Joseph Jones

Wedi'i anfon: 24 Tachwedd 2008

Joseph Jones

Joseph Jones with the winning dishes

Er mai hon oedd ei gystadleuaeth gyntaf, enillodd cogydd 22 oed o Ben-y-bont yr Ogwr wobr Cogydd Ifanc y flwyddyn Cymru gan sicrhau lle mewn cystadleuaeth bwysig yn Chile.

Daeth Joseph Jones, chef de partie yn The Great House Hotel, Pen-y-bont ar Ogwr, i'r brig trwy guro pum cogydd dawnus arall o bob rhan o Gymru yng Nghynhadledd Cogyddion Cymru yng Nghaerdydd.

Llwyddodd Joseph i greu argraff ar y beirniaid â'i bryd tri chwrs creadigol. I ddechrau, paratôdd blatiaid o gimwch gyda thortelini cimwch, afalau a saetsh, soufflé cimwch a Pherl Las a bisque cimwch clasurol. Y prif gwrs oedd Cig Oen Dyffryn Elwy wedi'u drin â mwg, tatws ffondant, pastai'r bugail, mwtrin moron a jus cig oen moethus.

Yna, i orffen gwnaeth ffondant siocled poeth a thaffi, sorbet betys a tuille pistachio.

"Mae'n deimlad anhygoed gwybod fy mod wedi ennill y gystadleuaeth," meddai. "Mae'n wobr ardderchog am chwe blynedd a hanner o waith ac rwy'n edrych ymlaen at gystadlu mwy yn y dyfodol."

Dywedodd iddo ddewis y fwydlen am ei bod yn gyfle i gyflwyno cynhwysion Cymreig o safon uchel ag iddynt flas dymunol a'i fod yn fodlon â'r pryd gorffenedig. "Ro'n i'n hapus iawn â blas y bwydydd ac fe aeth popeth yn iawn," meddai.

"Roeddem yn gwybod pa mor dda roedd Cig Oen Dyffryn Elwy ac fe roddon ni hyd yn oed fwy o flas iddo trwy ei drin â mwg ein hunain," esboniodd. "Ro'n i'n awyddus i orffen gyda phwdin siocled arbennig iawn."

Joseph Jones

Joseph Jones adding
the finishing touches

Roedd rhaid i bawb goginio cinio tri chwrs i bedwar gan ddefnyddio Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru neu borc a dewis o gynhwysion sydd wedi ennill gwobrau'r Gwir Flas.

Cyflwynwyd ei wobr i Joseph Jones gan y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau, John Griffiths, mewn cinio arbennig a bydd yn cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Sgiliau'r Byd yng Nghynhadledd Sefydliad Cymdeithasau Cogyddion y Byd yn Chile ym mis Ionawr 2010.

Dywedodd Cadeirydd y beirniaid, Graham Tinsley, rheolwr Tîm Coginio Cenedlaethol Cymru, bod Joseph yn haeddu ennill oherwydd cysondeb ei dri chwrs.

Competition Judges

The judges go to work

"Roedd gan y beirniaid bethau da i'w dweud am bob un o'r cogyddion ac roedd yn ornest dda ond roedden nhw'n unfrydol mai Joseph oedd yr enillydd," meddai. "Mae'n dda gweld bod gennym gogyddion ifanc addawol iawn yng Nghymru."

Trefnwyd y gystadleuaeth a'r gynhadledd gan Gymdeithas Goginio Cymru ac fe'u noddir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i hyrwyddo brand 'Gwir Flas' y diwydiant bwyd a diod, Hybu Cig Cymru/Meat Promotion Wales, Gwobrau Doniau Cymhwysol, Cystadleuaeth Sgiliau Cymru a Hyfforddiant Twristiaeth i Gymru.

YN ÔL I'R BRIG

Chefs Cook Up A Tasty New Event

Wedi'i anfon: 9 October 2008

The first Welsh Chefs Conference will bring together some of the top names on the Welsh culinary scene at Glamorgan Cricket's SWALEC Stadium on 19th and 20th Tachwedd.

SWALEC Stadium, Sophia Gardens

The SWALEC Stadium, Sophia Gardens

The conference and associated exhibition have been organised by the Welsh Culinary Association in conjunction with the Applied Ability Awards (Triple AAA) programme and the Tourism Training for Wales.

"The conference is designed to showcase the culinary skills and talent that Wales has to offer," said Arwyn Watkins, one of the organisers from the Welsh Culinary Association. "It's a great opportunity for people both within and outside the industry to keep up with what's happening in the chef world.

The conference will also promote the new Triple A training programme in Wales that aims to improve standards in the nation's hospitality industry and provide national benchmarks that define and develop craft skills. The awards are designed to raise the skills of learner chefs through on-the-job training and mentorship followed by a practical exam.

Conference sponsors include the Welsh Assembly Government to promote the food and drink industry brand 'True Taste', Hybu Cig Cymru/ Meat Promotion Wales, Applied Ability Awards, World Skills Wales and Welsh Culinary Association.

First day of the conference will feature the prestigious Young Welsh Chef of the Year together with a range of other contests, including the Skills Competition Wales. The day ends with a presentation dinner.

Deputy Minister for Skills John Griffiths will open the second day by addressing delegates on the importance of achieving world class skills for sustainable business.

Demonstrations will include 'Garden to Plate' by executive chef Michael Bates and head gardener David Butt from Hurst House, Laugharne, Carmarthen Bay before Gareth Johns, chef proprietor of the Wynnstay Hotel, Machynlleth, focuses on slow food and what this means in practice.

Chef Nick Davies from Cambrian Training Company and Gareth Evans, general manager of Celtic Pride Beef, will give a demonstration on modern forequarter beef butchery cuts before Justin Abbott, development chef at Barons Patisserie, Cardiff gives a demonstration entitled 'Just desserts'.

The conference ends with a challenging question and answer session. Admission to the first day of the conference is free and the fee for the second day is £47.50, including lunch. A range of other packages are available for exhibitors, sponsors and those wishing to attend the awards dinner.

YN ÔL I'R BRIG